اعتصابیون

ویدئویی در حمایت اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی زندان اوین بهمن احمدی‌امویی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان‌نژاد، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، فیض‌اله عرب‌سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد‌جواد مظفر، محمدرضا مقیسه و عبداله مومنی
Be Sociable, Share!
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

.

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...